Β.Ολγας 120β - 54645 Θεσσαλονίκη
Τ 2310813914 - F 2310864430 - E info@adhoc.gr